erva sana yazyyorum sen benim en ?ok sevdi?im kysyn bybyby b.e