A?KIM SENY ?OK SEVYYORUM
?ZL?YORUM GYZLEMEDEN S?YL?YORUM
SEVYYORUM SENY SEVYYORUM
?ZL?YORUM GYZLEMEDEN S?YL?YORUM
YSTERYMKY SENDE YAZ BU SEVGYYY KALBYNE ...A?KIM SENLE HER?EYY YA?AMAK ?OK..
G?ZEL
SEVYYORUM SENYN SEVDY?YN HER?EYY...