sahte parayy insanlar yaratyr ama cogu kez para sahte insanlar yaratyr karsly erdem