ADINI KALBYNDEN SYLYPDE GYTTYNYILLARI BYR G?NE KATIPDA GYTTYN SEVGYMY BYR KULA SATIPTA GYTTYNARDINDAN YARALI BYR KALP BIRAKTIN YSTEMEM SEVSENDE SENYN SEVGYNY TUTAMAM GELSENDE SENYN ELYNY?PEMEM ?LSENDE G?ZEL G?ZLERYNY ARDINDAN YARALI BYR KALP BIRAKTIN(SEVYPDE TEKEDENLERE GELSYN)