seni bir sevsem iki kyskanyr iki sevsem ?? alynyr d?rt sevsem be?in akly kalyr benimle b?t?n sayylary denemeye varmysyn esmerim k?bra abdurrahman