k?l olmu? ate? yanarmy buz tutmu? su akarmy bunlar olmuyorsa s?yle bakalym bu kalp seni sevdi ba?kasyna bakarmyyyyyyyyyy esmerim k?bra abdurrahman