a?k d??t??? yeri yakar sen bana a?kyny g?stermeden yaKTIN Y?YMY.?YMDY YYY DYNLE BYR BAK ?YMDY Y?YM SENSYZLYKTEN VE BA? UCUMDAKY TEKELCYDEN DOLAYI YANIYOR....iSMAYL