byrak g?ne? do?sun, byrak d?nya haine kalsyn, byrak yalancynyn de?irmeni d?ns?n, ama... vatanyny byrakma sen byrakmaki d?nya ?n?nde diz ??ks?n...