Seni sevmek su?sa e?er Bu su? i?lenmeye de?er...
SENY SEVYYORUM EMYNE ?...K
YMZA:CENGYZ B...R