allahym hakkymda hayyrly olany nasip et,hakkymda hayyrly olanyda g?nl?m? razy et