Aya baktym seni g?rd?m sana baktym AYI g?rd?m!!!!!