.........ADAMIN KAHVESY TA?MI?,?AYI KAYA.............