mozomlar ikiye ayrylyr

kibar mozomlar

kromozomlar