BYTKYSEL HAYATA GYRDYM...MAKSAT YE?YLLYK OLSUN !.....