CO?KUN SN BNM HAYATTA G?R?P G?REBYLECE?YM EN ?AHANE EN TATLI EN ?EKER YA SN BNM BU HAYATTA G?REBYLECE?YM HER?EYYMSYN SENY ?LESYYE BN SENY DOYASIYA SEVYYORUMMM(F)