ASKERYM BENYM ?OK ?ZLEDYM SENY YA (...HER ASKERYN SEVGYLYSY OLABYLYR AMA HER KIZIN SEVDIGI HAVACI OLAMAZ...) ?AFAK 48