da?lary cice?siz ozany asksyz taryhy devrymsyz umudu yarynsyz sol yanymy sensyz dusleyemyyorum...