yabenimsin ya topragym seni kimselere yar etmem bitanem...