SENY SEVYYORUM SENY SEVENY BENDE SEVERYM AMA SENY BENDEN ?OK SEVENY KUR?UNA DYZERYM