KYM DEMY? ALKOL ZARARLI DYE BEN HER?EYYMY AYIKKEN KAYBETTYM