zamanla b?y?yorum derken,zamanynda yanymda olanlarla k???lm???m ?imdi mi; ?imdi tozu dumana katma zamany yani;ya tozu dumana katacaksyn benim gibi yada tozu dumany yutacaksyn di?erleri gibi,aklynyn alamayaca?y alemlere akyyorum kafanyn basamady?y ger?eklerle ya?yyorum,ortamyna g?re takylyp adamyna g?re muamele yapyyorum...