SEVEN SEVDY?YNY S?YLEMEZSE SEVYLEN NERDEN BYLECEK GONDEREN LYSELY KIZ